nav

1. In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: 
- de webpagina: webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze gebruiksvoorwaarden opneemt met de intentie deze gebruiksvoorwaarden daarop te laten gelden; 
- de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
- gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, invullen en verzenden (van formulieren), bewaren, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); 
- u/uw: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
- inhoud: inhoud van de webpagina waaronder teksten, documenten, aangeboden diensten en/of producten, logo's, afbeeldingen, vormgeving, software, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
- schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Op de webpagina is ook een disclaimer van toepassing.

3. De uitgever verschaft de webpagina voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de staat waarin het zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Voor een uitgebreidere licentie dient u zich tot de uitgever te wenden.

4. U houdt zich aan geldende Nederlandse wet- en regelgeving en nettiquette. Op de webpagina rusten o.a. auteursrechten. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag u de webpagina niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgever verveelvoudigen, openbaar maken of wijzigen in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook.

5. Het omzeilen, hacken of anderszins misbruiken van het beveiligingssysteem van de webpagina en/of de onderliggende elektronische systemen ervan, is ten strengste verboden.

6. Indien blijkt dat u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt, acht de uitgever zich vrij om u zonder nadere aankondiging en zonder opgaaf van redenen de toegang tot de webpagina te verbieden en te beletten. De uitgever kan de toegang tot zijn webpagina monitoren.

7. U kan eventueel een bericht op of via de webpagina posten of e-mailen. Het is niet toegestaan om zich als iemand anders voor te doen of de afkomst van uw bericht te verhullen. Evenmin mag u schadelijk of illegaal materiaal verspreiden.

8. Behoudens persoonsgegevens worden berichten en overig materiaal dat op of via de webpagina is gepost of ge-e-maild. als niet-confidentieel beschouwd. De uitgever verkrijgt - voor zover mogelijk - vrij van kosten de wereldwijde en eeuwigdurende rechten op uw materiaal. Hij is vrij om het naar eigen inzicht en onbeperkt aan te wenden. U blijft evenwel verantwoordelijk voor uw materiaal en draagt de volle verantwoordelijkheid voor legaliteit, betrouwbaarheid, en respectering van rechten van derden.

9. U dient de nodige voorzieningen te treffen zodat hetgeen u in verband met het gebruik van de webpagina aanwendt virusvrij is en vrij is van andere zaken die schadelijk (kunnen) zijn.

10. De uitgever behoudt zich alle rechten voor, waaronder het recht om de webpagina, deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring, het cookie statement en de disclaimer op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht te (laten) wijzigen of beëindigen met of zonder voorafgaande verwittiging.

11. Op de webpagina en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing met als bevoegde instantie de rechtbank in het arrondissement van de vestigings- of woonplaats van de uitgever. Lic20445865E101

© 2018 - 2019 VAN EECKHOUTTE | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore