nav

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de webpagina: webpagina (inclusief inhoud) waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
- de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
- gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, invullen en verzenden (van formulieren), bewaren, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
- u/uw: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
- inhoud: inhoud van de webpagina waaronder teksten, cookies, documenten, aangeboden diensten en/of producten, logo's, afbeeldingen, vormgeving, software, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
- schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Op de webpagina zijn ook gebruiksvoorwaarden van toepassing.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, onjuist en/of schadelijk is.

4. De uitgever wijst uitdrukkelijk aansprakelijk af voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door of voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te gebruiken.

5. U zal geen vordering tegen de uitgever instellen voor onder meer verlies van data, onjuiste output, werkvertraging(en), verlies van omzet of gederfde winst ten gevolge van het gebruik van deze webpagina of de onmogelijkheid de webpagina te gebruiken

6. Voorts wijst de uitgever aansprakelijk af voor schade verooorzaakt door uw computer, uw browser en/of andere applicaties die in combinatie met de webpagina of bepaalde inhoud ervan worden gebruikt, of door invloeden van buitenaf, zoals storingen in het internet of de elektriciteitsvoorziening.

7. De webpagina kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door en eigendom zijn van derden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor, bekrachtigt niet en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die websites. Hij verschaft deze koppelingen slechts als service zonder die websites noodzakelijkerwijs te omarmen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en andere onderwerpen van die websites voordat u die gebruikt.

8. De uitgever kan niet verzekeren dat communicatie in de breedste zin van het woord, waaronder berichten die op of via de webpagina worden gepost of ge-e-maild, tijdig worden ontvangen en verwerkt.

9. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

10. De uitgever wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van wijziging of beëindiging van de webpagina, de inhoud ervan, de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring, cookie statement en deze disclaimer.

11. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing met als bevoegde instantie de rechtbank in het arrondissement van de vestigings- of woonplaats van de uitgever. Lic20445865E101 

© 2018 - 2019 VAN EECKHOUTTE | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore